لطفا از طریق پنل تنظیمات قالب قسمت تنظیمات نوار اطلاعیه تنظمیات مربوطه را تنظیم کنید. با تشکر کارینو

کلیک کنید
Info@giyahdaru.com

نویسنده:

متاسفانه مقاله ای در این خصوص در سایت منتشر نشده است ):